­

Regulamin współpracy

z MK GADGETS Sp. z o.o. z siedzibą w Zakrzowcu

Dzień dobry!

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą naszej firmy. Zapraszamy do współpracy

Tyle słowem wstępu, a teraz czas na formalności. Na początek, dane rejestrowe dostawcy:

MK GADGETS Sp. z o.o. z siedzibą w Zakrzowcu 216, 32-003 Zakrzowiec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000653062, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 6832092286, REGON: 366101128, kapitał zakładowy: 20 000,00 zł.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie zawarcia i realizacji umowy, dostawach towarów, procedurze reklamacyjnej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pozdrawiamy

Zespół MK GADGETS

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument - osoba fizyczna zawierająca z Dostawcą Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Klientem,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem: www.przypinki.eu/regulamin.html  
 4. Serwis – strona internetowa działająca pod adresem: www.przypinki.eu  
 5. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Klientem a Dostawcą w sposób opisany w Regulaminie, mocą której Dostawca zobowiązuje się wyprodukować, na indywidualne zamówienie Klienta, Towary zawierające materiały graficzne dostarczone przez Klienta, dostarczyć Klientowi te Towary, przenosząc ich własność na Klienta, a Klient zobowiązuje się Towary odebrać i zapłacić Dostawcy umówioną cenę,
 6. Towary – produkty o określonym rodzaju z katalogu Dostawcy prezentowanego na łamach Serwisu,
 7. Dostawca – MK Gadgets Sp. z o.o. z siedzibą w Zakrzowcu 216, 32-003 Zakrzowiec,wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000653062, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 6832092286, REGON: 366101128, kapitał zakładowy: 20 000,00 zł.

§ 2
Serwis

 1. Dostawca za pośrednictwem Serwisu prezentuje przykłady Towarów, które Klienci mogą zamówić, a Dostawca je wyprodukuje/wykona i dokona ich dostawy na zasadach opisanych w Regulaminie.
 2. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymogów przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są: 
  a. dostęp do Internetu,
   
  b. standardowy i aktualny system operacyjny (Windows, Linux, Mac OS X),
   
  c. standardowa i aktualna przeglądarka internetowa (Safari, Chrome, Firefox).
 3. Przeglądanie zawartości Serwisu możliwe jest anonimowo, tj. bez konieczności podawania danych osobowych.
 4. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności do: 
  a. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   
  b. niepodejmowania jakichkolwiek czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
   
  c. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Dostawcy.
 5. Wszelkie informacje dotyczące Towarów zawarte w Serwisie stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Oferta składana jest Klientowi zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu.

§ 3
Zamawianie Towarów i zawieranie Umów

 1. Dostawca przyjmuje zamówienia składane telefonicznie, e-mailem lub osobiście w siedzibie Dostawcy. Złożenie zamówienia nie wiąże Dostawcy, zaś brak odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia oferty zawarcia Umowy złożonej Dostawcy przez Klienta.
 2. Korzystając  z informacji przedstawionych za pośrednictwem Serwisu, Klient przesyła Dostawcy szczegółową specyfikację rodzaju Towaru, który ma zostać wyprodukowany i dostarczony Klientowi. Specyfikacja powinna zawierać takie cechy Towarów, jak wymiary, materiał wykonania, określenie kolorów w metodzie CMYK czy przesłanie tekstu lub grafiki do zamieszczenia na Towarach. Dostawca w wiadomości zwrotnej przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail, przedstawia warunki realizacji zamówienia i ustala z nim szczegóły dostawy Towarów, w tym szczegóły dotyczące terminu realizacji, płatności i ceny. 
 3. Po ustaleniu szczegółów zamówienia Dostawca przesyła Klientowi końcową ofertę zawierającą treść propozycji Umowy. Ważność oferty wynosi 14 dni. Zwrotne potwierdzenia przez Klienta warunków Umowy zawierające w szczególności akceptację przesłanego podglądu produkcyjnego uważa się za moment zawarcia Umowy między Klientem a Dostawcą. 
 4. Od tego momentu Dostawca rozpoczyna produkcję Towaru będącego przedmiotem Umowy oraz wysyła do Klienta pro-formę zawierającą dane do przelewu za dostawę Towarów. Płatność powinna zostać dokonana w sposób opisany w § 4 Regulaminu.  

§ 4
Płatność

 1. Cena za Towary uiszczana jest w całości z góry, przy czym Umowa może stanowić, że płatność ceny nastąpi za pobraniem, bądź z 14-dniowym terminem płatności po dostawie Towarów. 
 2. Płatność możliwa jest wyłącznie za pośrednictwem przelewu bankowego na wskazany przez Dostawcę rachunek bankowy. 
 3. Prawo własności do Towarów zostaje przeniesione na Klienta z chwilą całkowitej zapłaty ceny za Towary.
 4. Fakturę dokumentującą dokonaną płatność Klient otrzymuje w przesyłce zawierającej dostarczane Towary.

§ 5
Dostawa Towarów

 1. Dostawa Towarów realizowana jest na podstawie Umowy zawartej zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu. Warunkiem przystąpienia do dostawy Towaru jest zapłacenie z góry przez Klienta całości wynagrodzenia za Towary, chyba że strony ustaliły inaczej, zgodnie z § 4 ust.1 Regulaminu.
 2. Koszty dostawy Towarów ponosi Klient. Wysokość kosztów dostawy Towarów jest uzależniona od wagi paczki, jej gabarytów oraz wybranego przewoźnika lub spedytora. O wyborze przewoźnika lub spedytora decyduje Klient. 
 3. Koszty dostawy Towarów doliczane są do zamówienia i zostają zafakturowane przy pierwszej dostawie Towarów z danego zamówienia.
 4. Terminy dostaw są terminami orientacyjnymi.
 5. Dostawca zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zamówienia, wstrzymania realizacji zamówienia lub dostawy Towarów, jeżeli Klient zalega z płatnościami albo jego sytuacja prawna lub finansowa może powodować problemy z dokonaniem płatności w przyszłości, lub gdy Dostawca poweźmie wątpliwość co do sytuacji finansowej Klienta. Postanowienie to nie ma zastosowania w stosunku do Konsumenta, a począwszy od 01.01.2021 r. również do osoby fizycznej zawierającej z Dostawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 6
Odpowiedzialność

 1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub nieczytelnego złożenia zamówienia przez Klienta, w szczególności za nieprawidłowości powodujące opóźnienie realizacji dostawy i niedostarczenie zamówionych Towarów.
 2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy Towarów, dostarczenia produktów o parametrach innych niż w zamówieniu, niedostarczenia produktu lub zmiany cen. W szczególności Dostawca nie jest odpowiedzialny za przerwy w produkcji, utratę zysku lub straty pośrednie, powstające w wyniku niedostarczenia odpowiednich Towarów w danym terminie. 
 3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia dostarczonych produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich w związku z dostawą Towarów, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania przewoźników lub spedytorów.    
 5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za treści tekstowe i graficzne zamieszczone na produkowanych i dostarczanych Klientowi Towarach.
 6. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone wskutek siły wyższej.
 7. Z zastrzeżeniem dalej idących ograniczeń przewidzianych w Regulaminie, odpowiedzialność Dostawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, bez względu na podstawę prawną roszczenia, ogranicza się do odpowiedzialności za rzeczywiste straty Klienta do kwoty stanowiącej równowartość podlegającej zapłacie ceny za dostawę Towarów, której dotyczy niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. Dokonana wedle uznania Dostawcy (1) naprawa, (2) wymiana wadliwych Towarów na wolne od wad lub (3) zwrot zapłaconej za te Towary ceny, wyczerpywać będzie wszelkie roszczenia Klienta z tytułu dostarczenia wadliwych Towarów. 
 8. Powyższe ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności Dostawcy nie mają zastosowania w stosunku do Konsumenta, a począwszy od 01.01.2021 r. również do osoby fizycznej zawierającej z Dostawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 7
Treści tekstowe i graficzne na Towarach

 1. Prawa autorskie do treści tekstowych i graficznych zamieszczonych na dostarczanych Klientowi Towarach przysługują Klientowi, z wyjątkiem treści tekstowych i graficznych przygotowywanych przez Dostawcę.
 2. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu naruszenia wszelkich praw przysługujących osobom trzecim do treści tekstowych i graficznych, w szczególności praw autorskich, które mogą lub mogłyby mieć miejsce w wyniku realizacji Umowy.  
 3. Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie Towarów w celu promocji prowadzonej przez Dostawcę działalności, w szczególności do prezentacji Towarów w portfolio Dostawcy, na stronie internetowej Dostawcy, w kanałach społecznościowych prowadzonych przez Dostawcę i na przedstawianie Towarów potencjalnym klientom Dostawcy.

§ 8
Reklamacje

 1. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć Towary wolne od wad.
 2. Jeżeli Klient stwierdzi, że dostarczone Towary posiadają wady, może złożyć reklamację, wysyłając ją pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące oraz kontaktowe Klienta, opis i uzasadnienie reklamacji oraz żądania związane z reklamacją.
 4. Dostawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 

§ 9
Odstąpienie od Umowy

 1. W przypadku zamówień związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, Klientowi nie przysługuje konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy
 2. W przypadku Konsumentów, konsumenckie prawo odstąpienia od umowy ulega wyłączeniu na podstawie art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta z uwagi na fakt, że przedmiotem Umowy są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Począwszy od 01.01.2021 r., dotyczy to również osoby fizycznej zawierającej z Dostawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 10
Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Dostawca.
 2. Dane Klienta przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania Umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a następnie w celach archiwalnych na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Umową, jak również w celu identyfikacji Klienta powracającego, odtworzenia przebiegu dotychczasowej współpracy, przyznanych rabatów itp., co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Dostawcę, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
 3. Dane Klienta są przechowywane przez cały okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Dostawcę, z tym zastrzeżeniem, że do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z Umową, Dostawca ma nadrzędny interes w przechowywaniu danych, a po upływie tego okresu Klient może skutecznie sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu jego danych, co spowoduje ich usunięcie. 
 4. Dane Klienta nie są udostępnianie podmiotom trzecim za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy prawa zobowiązują Dostawcę do udostępnienia danych określonym podmiotom, w szczególności urzędom skarbowym, służbom bezpieczeństwa, służbom policyjnym oraz innym służbom, organom i instytucjom.
 5. Dane Klienta mogą być przetwarzane przez podmioty przetwarzające, z którymi wiążą Dostawcę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności przez hostingodawcę, operatora poczty e-mail, biuro rachunkowe, firmę informatyczną, firmę logistyczną oraz dostawców oprogramowania wykorzystywanego do przetwarzania danych.
 6. Dane Klienta mogą być przekazywane do państw trzecich, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki, w związku z korzystaniem przy przetwarzaniu danych osobowych z usług Google. Google gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowanie mechanizmów zgodności takich jak standardowe klauzule umowne i uczestnictwo w programie Privacy Shield.
 7. Uprawnienia Klienta związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 8. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne by zawrzeć Umowę. 9. Serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Pliki cookies własne wykorzystywane są w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Pliki cookies podmiotów trzecich wiążą się z korzystaniem przez Dostawcę z narzędzi zapewnianych przez podmioty trzecie: Google Analytics, wtyczki społecznościowe.  10. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.przypinki.eu/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies.html 

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość: zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy, zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Dostawcą, skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 2. W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu. W razie rozbieżności pomiędzy treścią Umowy a Regulaminem - wiążące są postanowienia Umowy.
 3. Wszelkie spory związane z Umowami będzie rozstrzygał sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Dostawcy. Postanowienie to nie ma zastosowania w stosunku do Konsumenta, a począwszy od 01.01.2021 r. również do osoby fizycznej zawierającej z Dostawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Postanowienia Regulaminu dotyczą wszystkich Umów zawartych między Klientem a Dostawcą.
 5. Obowiązujące u Klienta warunki realizacji umów o treści odmiennej od Regulaminu nie są akceptowane przez Dostawcę. Jakiekolwiek dodatkowe lub odmienne warunki handlowe Klienta są wiążące dla Dostawcy jedynie, gdy Umowa tak stanowi.
 6. Jeżeli Klient pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Dostawcą przyjęcie przez niego postanowień Regulaminu przy jednej Umowie uważa się za jego akceptację dla wszystkich kolejnych Umów. 
 7. Dostawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy. 
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021
 9. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do pobrania ze strony – linki znajdują się poniżej Regulaminu. https://www.przypinki.eu/regulamin.html 

             Archiwalne wersje regulaminu:
             Regulamin ważny do 21.01.2020                                 
             Regulamin ważny do 31.12.2020

 

­